Úvod »Texty zákonov» Zákony 2023 V. časť B


    

Zákony 2023 V. časť B

img

 

Číslo produktu: PORZ5B2023
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2023
Počet strán: 784
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kód: 9788081622526
cena v e-shope bez DPH : 8,36 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
9,20 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Školy

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 • Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • Zákon č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa 
 • Vyhláška č. 24/2022 Z.z. o zariadeniach poradenstva a prevencie
 • Vyhláška č. 527/2021 Z.z. o edukačných publikáciách
 • Vyhláška č. 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii
 • Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
 • Vyhláška č. 262/2020 Z.z., ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
 • Vyhláška č. 202/2022 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
 • Vyhláška č. 541/2021 Z.z. o materskej škole
 • Vyhláška č. 223/2022 z.z. o základnej škole
 • Vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole
 • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stedných škôl a školských zariadení
 • Opatrenie č. 20/2022 R.o., ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024
 • Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnanoch a odborných zamestnancoch
 • Vyhláška č. 361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
 • Vyhláška č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
 • Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Obce

 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon SNR č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
 • Zákon č. 254/1998 Zb. o verejných prácach
 • Vyhláška č. 83/2008 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 256/1998 Zb. o verejných prácach
 • Zákon SNR č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii
 • Zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
 • Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • Zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
 • Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
 • Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
 • Zákon č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci
 • Zákon č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách
 • Zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže 
 • Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
 • Vyhláška č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o E-Governmente
 • Vyhláška č. 70/2021 Z.z. o zaručenej konverzii
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
OGQ0ND