Úvod »Nehnuteľnosti a kataster» Zákony 2022 IV.


    

Zákony 2022 IV.

img

 

Číslo produktu: POR4Z2022
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2022
Počet strán: 792
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kod: 9788081622205
cena v e-shope bez DPH : 7,00 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
7,70 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Stavebný zákon a súvisiace predpisy

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné pánovanie, stavebný poriadok a bývanie
 • Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 • Vyhláška č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
 • Vyhláška č. 532/2006 z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
 • Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkach na stavenisko
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
 • Vyhláška č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z.
 • Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
 • Vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z.o energetickej hospodárnosti budov
 • Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
 • Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach

Architekti a inžinieri

 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Stavebné výrobky

 • Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch
 • Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Bývanie

 • Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Zákon č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania o sociálnom bývaní
 • Opatrenie č. 376/2020 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
 • Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
 • Opatrenie č. 263/2020 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
 • Prehľad opatrení o výškej štátnej prémie na stavebné sporenie
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov
 • Vyhláška č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
 • Vyhláška č. 181/2019 Z.z., o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Pôda

 • Zákon č. 229/1991 Zb.  o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Nariadenie vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
 • Zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
 • Zákon č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
 • Vyhláška č. 172/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
M2IxMjll