KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo - strana 264

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Články Z.Kovařík: K dokazovaniu o pravosti
Právní rozhledy 8/2010

cena v e-shope 9,46 €OBSAH Príspevky z vedeckého seminára o autorskom
Právny obzor 4/2010

cena v e-shope 7,00 €Praktická príručka s problematikou vecných
Věcná břemena v občanském zákoníku

cena v e-shope 15,18 €Cieľom učebnice je poskytnúť komplexnejší pohľad
Mladiství v trestnom práve

cena v e-shope 9,13 €Publikácia spracováva trestnoprávne aspekty
Trestné činy proti životu a zdraviu

cena v e-shope 9,20 €Kniha sa komplexne zaoberá problematikou
Výjimečný trest

cena v e-shope 18,00 €Publikácia je učebnicovým spracovaním matérie
Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část

cena v e-shope 41,44 €Kniha sa zaoberá výkladom práva a dotváraním práva
Metodologie nalézání práva, 2.vydání

cena v e-shope 34,65 €Publikácia prináša pohľad na susedské práva,
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, 2.vyd.

cena v e-shope 27,33 €Publikácia sa zaoberá procesom uzatvárania zmlúv
Uzavírání smluv v civilním právu

cena v e-shope 23,47 €Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku
Solidární závazky

cena v e-shope 16,88 €Kniha sa venuje problematike predzmluvnej
Předsmluvní odpovědnost

cena v e-shope 15,37 €Kompletné spracovanie problematiky zániku záväzkov
Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu

cena v e-shope 15,94 €Kniha podrobne rozoberá problematiku
Mezinárodní právo soukromé, 7.vyd.

cena v e-shope 23,75 €Kniha sa zaoberá európskym medzinárodným právom
Evropské mezinárodní právo soukromé, 2.vyd.

cena v e-shope 39,11 €Kniha podáva teoretický výklad spoločného majetku
Společné jmění manželů, 2.vyd.

cena v e-shope 13,48 €Praktický návod ako riešiť problémy a ako im
Manželství a rozvody

cena v e-shope 6,43 €Jednoduché oboznámenie sa s úpravou rozvodu.
Ako postupovať pri rozvode

cena v e-shope 1,20 €Učebný text poskytuje komplexný pohľad na
Manželské právo

cena v e-shope 15,90 €Publikácia sa zaoberá aspektami právnej
Právní argumentace nebo svévole

cena v e-shope 21,83 €Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia katedier
Problémy interpretace a argumentace

cena v e-shope 9,55 €Kniha sa venuje najmä kultúrno-histor
Filosofické kořeny právního myšlení

cena v e-shope 6,97 €Kniha analyzuje súčasné postoje dvoch prístupov k
Liberalizmus verzus komunitarizmus

cena v e-shope 11,00 €Kniha sa opiera o originály alebo preklady diel
Antológia z politickej a právnej filozofie, 3.vyd.

cena v e-shope 14,40 €Publikácia spracováva vybrané problémy z filozofie
Kapitoly z filozofie dejín

cena v e-shope 13,31 €Učebnica poskytuje základnú orientáciu vo
Filozofia pre právnikov

cena v e-shope 9,90 €Publikácia sa komplexne zameriava na právnu úpravu
Obchodné zastúpenie vo vnútroštátnom a zahraničnom obchode

cena v e-shope 22,70 €Kniha podáva výklad o cenných papieroch a ich
Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 5.vyd.

cena v e-shope 29,20 €Učebnica zahŕňa úvodný výklad o postavení
Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 5.vyd.

cena v e-shope 39,12 €Publikácia sa zameriava na výklad otázok
Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva, 6.vyd.

cena v e-shope 29,28 €Kniha sa zameriava predovšetkým na oblasť právnych
Právní principy a právní argumentace

cena v e-shope 20,49 €Kniha je orientovaná na problémy kriminalisticke
Teorie a metodologie kriminalistiky

cena v e-shope 19,46 €Kniha rozoberá základné kriminalistické otázky z
Kriminalistická metodika vyšetřování

cena v e-shope 12,50 €Predložená publikácia sa zaoberá všeobecnou časťou
Introduction to Criminology

cena v e-shope 5,70 €Učebný text, ktorého cieľom je poskytnúť študentom
Vybrané kapitoly z kriminológie

cena v e-shope 12,95 €Publikácia sa zaoberá vybranými
Teória kriminalistiky

cena v e-shope 8,56 €Učebnica je rozdelená do dvoch častí. Prvá,
Kriminológia

cena v e-shope 16,71 €Knižka objasňuje špecifickú povahu vecných bremien
Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem

cena v e-shope 9,91 €Publikácia podáva ucelený prehľad právnej úpravy
Dědické právo v předpisech let 1925-2001

cena v e-shope 39,39 €YTdmMT