NOVINKY

arr3ZNOVA SKLADOM - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov      ZÁKON O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV komentár     Marek Valachovič,... arr3NEPREHLIADNITE ! ! ! ŠPECIÁLNA PONUKA VYBRANÝCH TITULOV ! ! !             Ponúkame Vám špeciálne zľavy na vybrané tituly           Zabezpečovacie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 12,35 €
do košíka:
cena v e-shope 11,07 €

KONTAKTY

Katarína Hrdá
Cabaj 897
951 17 Cabaj - Čápor
tel: +421 905 352 582
katka.hrda@gmail.com
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

APRÍL 2016

1. Občianske súdne konanie po novom (Vokálová, Mitterpachová, Jakubáč, Brázdil, Ikrényi)

2. Interpretácia a argumentácia v práve (Michal Mrva, Martin Turčan)

3. Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

4. Trestné právo procesné. Všeobecná časť (Jozef Čentéš a kolektív)

5. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Jana Mitterpachová)

6. Civilný mimosporový poriadok. komentár (Horváth, Andrášiová)

7. Zadržanie podozrivej osoby v trestnom konaní (Marko Deák)

8. Due diligence (Jiří Dvořáček, Petr Boukal, Jiří Klečka, Pavel Mikan)

9. Občianske súdne konanie, 2.vydanie (Svetlana Ficová, Marek Števček a kolektív)

10. Exekučné konanie (Svetlana Ficová a kolektív)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)


Zákony 2014
Civilný sporový poriadok s DS
NZ 22/15 - vyd. Epos
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016 v úplnom znení s dôvodovou správou.
cena v predajni 3,10 €
cena v e-shope 3,10 €

Civilný sporový poriadok s DS

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016 v úplnom znení s dôvodovou správou.
cena v predajni 2,10 €
cena v e-shope 2,10 €

Civilný mimosporový poriadok s DS

Správny súdny poriadok s DS
NZ 23/15 - vyd. Epos
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016 v úplnom znení s dôvodovou správou.
cena v predajni 3,40 €
cena v e-shope 3,40 €

Správny súdny poriadok s DS

Zákony 2016 / I.
vyd. Poradca
Úplné znenia zákonov daňových, účtovných a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2016 Kniha obsahuje: Zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) Zákon č.479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov Zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov Zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 6,30 €

Zákony 2016 / I.

Úplné znenia zákonov z obchodného, občianskeho, živnostenského a autorského práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2016 Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č.200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka Zákon č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri Zákon č.25/2006
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 5,40 €

Zákony 2016 / II. časť A

Zákony 2016 II B obsahuje úplné znenia zákonov z exekučného, procesného, správneho práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2016 Obsah zbierky: Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok Zákon o trestnej zodpovednosti právnických
cena v predajni 6,00 €
cena v e-shope 5,40 €

Zákony 2016 II. časť B

Zákony 2016 / III
vyd. Poradca
Zákony III. 2016 Úplné znenia zákonov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej a súvisiace predpisy platné k 1.1.2016 Obsah zborníka: Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon NR č.663/2007 Z.z. o minimálnej mzde Nariadenie vlády SR č.279/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy Nariadenie vlády SR č.310/2001 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 6,30 €

Zákony 2016 / III

Zákony 2016 / IV.
vyd. Poradca
Zákony 2016 - IV. obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti stavebného a pozemkového práva, z oblasti bývania a súvisiace predpisy platné k 1.1.2016 Obsah zborníka: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie Vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 4,50 €

Zákony 2016 / IV.

Zákony 2016 / V.
vyd. Poradca
Zákony 2016 - V. obsahuje úplné znenia zákonov pre štátnu a verejnú správu, školy a obce a súvisiace predpisy platné k 1.1.2016 Obsah zborníka: Zákon SNR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zákon SNR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 4,50 €

Zákony 2016 / V.

Zákony 2016 / VI.
vyd. Poradca
Zákony 2016/VI. obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia, lesného, vodného a odpadového hospodárstva a súvisiace predpisy platné k 1.1.2016 Obsah zborníka: Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí Zákon č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Zákon č.205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí Zákon č.220/2004 Z.z. o
cena v predajni 5,00 €
cena v e-shope 4,50 €

Zákony 2016 / VI.

 

 

 

ZÁKON

O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

komentár

 

 

Branislav Pospíšil, Jaroslav Macek, Martin Maliar, Vladimír Kitta

 

 

 

 

 

objednať


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNA PONUKA NOVINIEK

 

 


Publikácia prináša porovnávacie tabuľky
Sprievodca CSP, CMP, SSP
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Kniha v sebe originálnym spôsobom spája poznatky
Nepeňažná exekúcia
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka,
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Kniha podrobne analyzuje efektivitu sankcionovania
Efektivita sankcionování mladistvých
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 20,43 €Učebnica približuje všetky podstatné inštitúty
Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 19,80 €Cieľom komentára je ponúknuť základný výklad
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 23,85 €Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom
Zákon o odpadoch. Komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 39,60 €Kniha rozoberá oblasť daní, daňových únikov a
Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,01 €Zákon o priestupkoch. Veľký komentár
cena v predajni 45,10 €

cena v e-shope 40,59 €Druhé, podstatne doplnené a prepracované vydanie
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 2. vydanie
cena v predajni 50,00 €

cena v e-shope 45,00 €Vysokoškolská učebnica trestného práva procesného
Trestné právo procesné. Všeobecná časť
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 28,50 €Hlavným prúdom súčasného právneho myslenia je tzv.
Právní rozum a morální cit
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov rozoberá
Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Repetitórium trestného práva poskytuje základný
Repetitórium trestného práva
cena v predajni 12,30 €

cena v e-shope 11,07 €Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej
Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Civilný mimosporový poriadok. Komentár poskytuje
Civilný mimosporový poriadok - komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 39,60 €Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o
Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 20,25 €John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti je
John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 11,07 €Daňový sprievodca 2016 s komentárom platnosť od
Daňový sprievodca 2016 s komentárom
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,20 €Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok vo 4
Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok
cena v predajni 73,00 €

cena v e-shope 65,70 €Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár je
Ústava Slovenskej republiky. Veľký komentár
cena v predajni 119,00 €

cena v e-shope 113,05 €Národní parlamenty a demokratická legitimita
Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť
Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,10 €Občiansky zákonník (I. a II. zväzok) Komentár
Občiansky zákonník (I. a II. zväzok) Komentár
cena v predajni 189,00 €

cena v e-shope 179,55 €Predbežné opatrenia - Judikatúra sa venuje
Predbežné opatrenia
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,00 €Učebnica Praktikum z teórie práva je učebným
Praktikum z teórie práva
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 5,94 €Medzinárodní dohody o ochraně investic a právo
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Živnostenské právo sa venuje živnostenskému
Živnostenské právo
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy je výberom
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 19,80 €Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty sa venuje
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty
cena v predajni 9,70 €

cena v e-shope 8,73 €Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár obsahuje
Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 18,00 €Judikatúra vo veciach exekučného konania a v
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 18,90 €Vlastníctvo bytov rozoberá hlavne všetky otázky čo
Vlastníctvo bytov
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Pracovné právo v poznámkach s príkladmi obsahuje
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 18,00 €Kompendium penológie je základným náčrtom
Kompendium penológie
cena v predajni 14,16 €

cena v e-shope 12,74 €Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 22,05 €Občiansky zákonník. Veľký komentár (3. zvázok)
Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok
cena v predajni 73,00 €

cena v e-shope 65,70 €Odpočúvanie je jav, ktorý je predmetom záujmu
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 22,05 €Fenomén korupcie vykazuje celý rad osobitostí a
Korupcia
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 19,44 €Zodpovednosť za vady je významným právnym
Zodpovednosť za vady
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,06 €Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a
cena v predajni 31,00 €

cena v e-shope 29,45 €Predkladaná publikácia prináša úplné znenia nových
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 22,41 €Konkurzné právo je interdiscipliná a preniká
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 2.vydanie
cena v predajni 79,00 €

cena v e-shope 75,05 €Trestný poriadok. Veľký komentár, 2. vydanie
Trestný poriadok. Veľký komentár, 2. vydanie
cena v predajni 70,00 €

cena v e-shope 63,00 €Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový
Civilný mimosporový poriadok s DS
cena v predajni 2,10 €

cena v e-shope 2,10 €Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok s
Správny súdny poriadok s DS
cena v predajni 3,40 €

cena v e-shope 3,40 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s
Civilný sporový poriadok s DS
cena v predajni 3,10 €

cena v e-shope 3,10 €Stavební smluvní právo sa zaoberá z právneho
Stavební smluvní právo
cena v predajni 41,40 €

cena v e-shope 39,33 €


 

YjY3NDk3Nz