NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 23,75 €
do košíka:
cena v e-shope 27,55 €
do košíka:
cena v e-shope 16,72 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Zákony

Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 7,00 €

Zákony II. časť A 2021

 

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Zákon o doplnkovom dôchodkovom ...

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve Zákon
Zákon o pohrebníctve. Zákon o prokurátoroch ...

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o pobyte cudzincov...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde
Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania...

cena v e-shope 2,40 €Obsah: Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
Zákon o podpore regionálneho rozvoja. Zákon o výchove a vzdelávaní...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
Živnostenský zákon. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákon o dani z príjmov. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zákon o sociálnom

cena v e-shope 5,70 €Obsah: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zákon o štátnej správe v školstve

cena v e-shope 12,10 €Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v úplnom
Trestný poriadok s DS

cena v e-shope 7,70 €Obsah: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
Novelizované zákony o matrikách, o mene a priezvisku, o rodnom čísle a o rodine

cena v e-shope 4,30 €Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon s DS

cena v e-shope 4,70 €Vrecková publikácia obsahuje úplné znenie
Ústava a ústavné zákony vo vreckom vydaní

cena v e-shope 5,40 €Obsah: Zákon č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Trestný zákon. Zákon

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Nariadenie
Zákon o odpadoch. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Civilný sporový poriadok. Zákon o upomínacom konan

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon o ochrane spotrebiteľa...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe
Zákon o finančnej správe. Zákon o dani z pridanej hodnoty...

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon o sociálnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o priestupkoch

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o hlavnom meste SR Bratislave

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č.
Zákon o lesoch. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli

cena v e-shope 2,70 €Obsah: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)...

cena v e-shope 2,70 €Obsah: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon
Zákonník práce. Zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon o náhrade príjmu..

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon o sociálnom poistení. Zákon o  zdravotnom poistení

cena v e-shope 5,10 €Súbor českých zákonov z oblasti trestného práva,
Trestní předpisy

cena v e-shope 9,50 €Súbor českých zákonov na tému obchodných
Obchodní korporace

cena v e-shope 6,00 €Od července 2021 dochází k další větší novele
Občanský zákoník

cena v e-shope 6,60 €Ochrana osobních údajů. GDPR

cena v e-shope 3,00 €Nový zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s DS

cena v e-shope 5,20 €Zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov
Zákon o obetiach trestných činov

cena v e-shope 3,20 €Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej
Zákon o podpore v čase skrátenej práce

cena v e-shope 3,60 €Novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon s DS

cena v e-shope 4,30 €Obsah: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce so súvisiacimi zákonmi vo vreckovom vydaní

cena v e-shope 5,90 €Trestné právo 2021 po novelách k 1.1.2021 Obsah:
Trestné právo - po novelách 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsahom tematickej publikácie sú aktualizované
Daňové, účtovné a mzdové zákony 2021 po novelách
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 8,55 €Obsah: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Zákon č.
Zákon o odpadoch. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov...
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

NjZkNTU