NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Zákony - strana 3

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 9,30 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 9,20 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 4,70 €Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
Zákon o BOZP s DS

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

cena v e-shope 4,80 €Obsah Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon o nelegálnej práci

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o sociálnych

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Obchodný zákonník. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách stravného. Opatrenie o sumách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Autorský zákon

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
Zákon o Environmentálnom fonde. Zákon o ochrane prírody a krajiny.

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon o obecnom zriadení. Zákon o regionálnej

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení
Autorský zákon s DS

cena v e-shope 8,20 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 10,50 €Obsah: Daňový poriadok Medzinárodná pomoc a
Daňový sprievodca

cena v e-shope 9,50 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Zákon č. 302/2019
Zákon o odpadoch. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Zákon

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č. 355/2007
Záko o lesoch. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
Zákon o štátnej správe v školstve. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej

cena v e-shope 4,20 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na

cena v e-shope 5,10 €Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri Zákon
Zákon o obchodnom registri. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon o

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Trestný zákon

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zákon o spotrebnej dani z

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
Zákon o dani z pridanej hodnoty. Zákon o dani z príjmov. Zákon o správe daní

cena v e-shope 5,10 €Novelizovaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Zákon o účtovníctve s DS

cena v e-shope 6,10 €Obsah: Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Zákon o doplnkovom dôchodkovom ...

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve Zákon
Zákon o pohrebníctve. Zákon o prokurátoroch ...

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o pobyte cudzincov...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde
Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania...

cena v e-shope 2,40 €Obsah: Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
Zákon o podpore regionálneho rozvoja. Zákon o výchove a vzdelávaní...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
Živnostenský zákon. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zákon o štátnej správe v školstve

cena v e-shope 12,10 €Obsah: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
Novelizované zákony o matrikách, o mene a priezvisku, o rodnom čísle a o rodine

cena v e-shope 5,30 €Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon s DS

cena v e-shope 5,70 €Vrecková publikácia obsahuje úplné znenie
Ústava a ústavné zákony vo vreckovom vydaní

cena v e-shope 5,40 €Obsah: Zákon č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Trestný zákon. Zákon

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Civilný sporový poriadok. Zákon o upomínacom konan

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon o ochrane spotrebiteľa...

cena v e-shope 3,90 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

NDFlNT