NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Zákony

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon č. 567/2007 Z.z. o geologických prácach po
Zákon o geologických prácach (geologický zákon)

cena v e-shope 2,40 €Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe v úplnom znení s
Zákon o výstavbe s DS

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a
Zákon o publikáciách s DS

cena v e-shope 5,40 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
Autorský zákon

cena v e-shope 4,50 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele
Zákonník práce. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o prídavku na dieťa...

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách po novele zákonom
Zákon o cenách. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám...

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 431/2002 Z.z. o ú čtovníctvo po novele
Zákon o účtovníctve. Zákon o správnych poplatkoch. Zákon o medzinárodnej pomoci

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov

cena v e-shope 4,20 €Novelizovaný zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon o priestupkoch s DS

cena v e-shope 4,70 €Novelizovaný zákon č. 473/2005 Z.z. o súkromnej
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 5,70 €Stavebné právo zahŕňa predpisy verejného i
Nové stavebné zákony. Stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.4.2024

cena v e-shope 33,16 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 5,90 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní s DS

cena v e-shope 10,70 €Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe. Zákon o pozemkových spoločenstvách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch...

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí...

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok - úplné znenie zákona

cena v e-shope 8,80 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o daji z príjmov po
Zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Zákon o štátnej správe v školstve. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
Vyhláška o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhláška o niektorých

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok..

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po
Zákon o verejnom obstarávaní.Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokuratúre

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o starobnom

cena v e-shope 7,90 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v úplnom
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

cena v e-shope 7,70 €Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 9,30 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 9,20 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 6,70 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 4,70 €Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
Zákon o BOZP s DS

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

cena v e-shope 4,80 €Obsah Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon o nelegálnej práci

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o sociálnych

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Obchodný zákonník. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách stravného. Opatrenie o sumách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Autorský zákon

cena v e-shope 4,80 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

YTdmNjZ