NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopisy z oblasti práva

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

Právny obzor 3/2012
Teoretický časopis pre otázky štátu a práva - vyd. SAP
OBSAH Články M.Káčer: V závoji "logiky" J.Podmanický: Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva Z.Koudelka: Prezident republiky a zákonodarstvo v ČR Z.Magurová: Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva L.Kurilovská: K spoločnému podniku, ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinnú ľútosť podľa Trestného
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 7,00 €

Právny obzor 3/2012

Soudní rozhledy 5/2012
Rozhodnutia súdov - vyd. C.H.Beck
OBSAH K aktuálnym otázkam judikatúry J.Filipová: Judikatúra Najvyššieho správneho súdu: Právo azylové III Rozhodnutia Ústavného súdu ČR ÚS ČR: Nová judikatúra k nákladom civilného konania v bagateľných sporoch I. ÚS ČR: Satisfakčná a preventívno-sankčná funkcia náhrady škody náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením osobnostných práv Rozhodnutia súdov ČR - časť civilná - Rozhodnutia procesné
cena v predajni 10,50 €
cena v e-shope 10,50 €

Soudní rozhledy 5/2012

Zo súdnej praxe 2/2012
ZSP odborný časopis - vyd. Iura edition
OBSAH Články T.Ľalík: Zložitosť práva ako výzva pre teóriu práva M.Bargel: Povinná obhajoba podľa §37 ods.1 písm.c) Trestného poriadku P.Strapáč: Povinnosť osobného výkonu funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Judikatúra Občianske právo Odňatie možnosti konať pred súdom Zvýšenie tarifnej odmeny advokáta Učastníctvo v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Základné práva na
cena v predajni 10,50 €
cena v e-shope 10,50 €

Zo súdnej praxe 2/2012

1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae
Vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy - vyd. Paneurópska VŠ
OBSAH Vedecké štúdie: V.Dmitriev: Stanovenie dôvodov pre diskrimináciu vyplývajúcu z nepotizmu (rodinkárstva) a podplácania ako kategórií korupcie (v angličtine) Odborné články J.Drgonec: Ústavný a zákonný rámec pre oslobodenie od povinnej mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach riaditeľa SIS a bývalého riaditeľa SIS B.Balog: Odvolanie odvolaného člena vlády D.Moškvan, V.Vrbová: Vplyv kvality
cena v predajni 6,60 €
cena v e-shope 5,94 €

1/2012 Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae

Právní rozhledy 8/2010
Časopis pro všechna právní odvětví - vyd. C.H.Beck
OBSAH Články Z.Kovařík: K dokazovaniu o pravosti podpisu zmenky J.Čermák: Ochrana autorského práva v prostredí peer to peer sietí typu BitTorrent s prihliadnutím k rozsudku vo veci The Pirate Bay D.Petrlík: Jednoduchý návod rýchleho použitia práva Európskej únie v súdnej a správnej praxi Diskusia J.Mikeš, J.Švestka: Znovu k zákonnému predkupnému právu podielových spoluvlastníkov J.Pelech: Pár
cena v predajni 9,46 €
cena v e-shope 9,46 €

Právní rozhledy 8/2010

Antitrust č.1/2012
Revue soutěžního práva - vyd. Sdružení Kairos
Časopis Antitrust č. 1/2012 - Revue súťažného práva   Obsah čísla: Články M.Brouček: Analýza kritickej straty a vymedzenie releventného trhu A.Musil: Rozhranie medz politikou hospodárskej súťaže a spotrebiteľskou politikou (anglicky) P.Koukal: K presadzovaniu Antitrust Compliance do súťažného prostredia Európskej únie Z.Šabová: Regulácia profesijných služieb a súťažné právo Diskusie P.Linsmeier,
cena v predajni 13,00 €
cena v e-shope 13,00 €

Antitrust č.1/2012

2/2012 Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie
právnický časopis - vyd. Iura edition
Obsah: Autonómia vnútroštátnych súdov pri využívaní oprávnenia predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie Rozsudok "Elchinov" Rozsudok "Melki a Abdeli" Rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie
cena v predajni 9,20 €
cena v e-shope 9,20 €

2/2012 Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie

1/2012 Časopis pro právní vědu a praxi
vyd. Masarykova univerzita Právnická fakluta
OBSAH Články V.Kratochvíl: "Trestno-politické aspekty Zmluvy o Ústave pre Európu a Lisabonskej reformnej zmluvy" J.Cirák: Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike M.Ivičič: Štát a niektoré osobitné prípady pôsobenia základných práv a slobôd T.Smejkalová: "Smrť autora" ako cesta k porozumeniu teleologického výkladu P.Jäger: Štát a náboženstvo: vývoj k
cena v predajni 6,50 €
cena v e-shope 5,85 €

1/2012 Časopis pro právní vědu a praxi

 

 

 

Ponúkame jednotlivé čísla

slovenských aj českých odborných právnických časopisov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Toto speciální číslo AUC- I obsahuje deset článků,
Mezinárodní, lidskoprávní a ústavněprávní aspekty občanství EU 2/2014
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €


Justičná revue - časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi. K časopisu patrí aj príloha vo forme CD, kde sú uvedené konkrétne rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Vychádza 12x ročne.


VO v kocke - odborný časopis o verejnom obstarávaní, ktorý prináša najnovšie informácie zo sveta verejného obstarávania. Vychádza 12x ročne.

 

Zo súdnej praxe - časopis určený pre širokú právnickú obec, ktorý prináša rozsudky a uznesenia Najvyššieho súdu SR z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva. Vychádza 6x ročne.

 

Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Vychádza 6x ročne.

 

Právní rozhledy - najprestížnejší český právnický časopis pre všetky právne odvetvia, ktorý vydáva C.H.Beck. Vychádza 24x ročne (dvojtýždenník).

 

Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae - časopis vedeckých štúdií aodborných článkov z právnej teórie i praxe vydávaný Paneurópskou vysokou školou. Vychádza 4x ročne.

 

Soudní rozhledy - časopis českej, európskej i zahraničnej judikatúry, prináša články k aktuálnym otázkam judikatúry, judikatúru zo všetkých oblastí súdneho rozhodovania, prehľad rozhodnutí týkajúcich sa nových právnych problémov a legislatívnych zmien, prehľad a znenia nálezov Ústavného súdu  ČR, rozsudky zahraničných súdov, Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Vychádza 12x ročne.

 

Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie - právnický časopis venovaný doktrínam a aktuálnej judikatúre súdnych orgánov Európskej únie so sídlom v Luxembursku, prináša výber najzávažnejších rozhodnutí Súdneho dvora. Vychádza 6x ročne.

 

Časopis pro právní vědu a praxi - odborný právnický časopis zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých statí z oblasti práva a právnej vedy, prakticky orientovaných príspevkov, informácií z vedeckého života a recenzií. Vychádza 4x ročne.

 

Antitrust - časopis pre právo hopodárskej súťaže a súvisiacich oblastí. Vychádza 4x ročne.

ZGYwZ