TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Komentáre k slovenským zákonom

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša výklad ustanovení zákona o
Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Komentár

cena v e-shope 15,90 €Kataster nehnuteľností je geometrické určenie,
Katastrálny zákon. Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 62,70 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o registri trestov. Komentár

cena v e-shope 14,50 €Kataster nehnuteľností predstavuje verejný
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o územnom plánovaní. Komentár

cena v e-shope 20,71 €

Problematika verejnej správy a jej financovania
Zákon o majetku obcí. Veľký komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 75,00 €Zákon o správe daní (daňový poriadok) s komentárom
Daňový poriadok po novelách s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Isolvenčné právo je právo dynamické, ktoré
Zákon o správcoch. Komentár

cena v e-shope 15,80 €Civilný mimosporový poriadok, Civilný sporový
Civilný mimosporový, Civilný sporový, Správny súdny poriadok

cena v e-shope 29,90 €Zákon o dani z príjmov s komentárom
Zákon o dani z príjmov - zákon po novelách s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Zákon o združovaní občanov je zákonnou úpravou
Zákon o združovaní občanov. Komentár

cena v e-shope 31,35 €Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa
Obmedzenie platieb v hotovosti. Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia - zákony s komentárom

cena v e-shope 11,00 €Život v obciach a mestách neustále prináša nové
Zákon o obecnom zriadení. Komentár

cena v e-shope 52,25 €Ide o prepracované aktualizované nové 2 vydanie
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár

cena v e-shope 32,77 €Tretí zväzok trojdielneho kompletu prináša
Ústava Slovenskej republiky. Komentár Zväzok III.

cena v e-shope 55,58 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce s komentárom
Zákonník práce - zákon s komentárom

cena v e-shope 11,50 €Predkladaná publikácia prináša najkomplexnejší
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár

cena v e-shope 151,05 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o súdoch. Komentár

cena v e-shope 19,80 €Na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného

cena v e-shope 22,32 €Zákon o výkone práce vo verejnom záujme má za cieľ
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 13,40 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s
Obchodný zákonník s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2023

cena v e-shope 19,90 €Cieľom verejnej vnútornej kontroly bola a stále je
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár 2. vydanie

cena v e-shope 17,58 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €Praktický komentár k českému zákonu o obciach je
Zákon o obcích. Praktický komentář

cena v e-shope 44,37 €Účelom zákona č. 577/2004 Z.z. je ustanoviť rozsah
Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Komentár

cena v e-shope 20,52 €Zákon o sociálnom poistení s komentárom
Sociálne poistenie - zákon po novele s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Aktualizované vydanie komentára k Zákonníku práce
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní.  Komentár, 2.vyd.

cena v e-shope 189,05 €Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických
Zákon o sťažnostiach. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 17,60 €Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
Služby zamestnanosti po novelách s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Druhé aktualizované vydanie knihy prináša
Notársky poriadok. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona č.
Zákonník práce. Veľký komentár

cena v e-shope 135,85 €Kniha prináš odborný komentár k živnostenskému
Živnostenský zákon. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Zákon o zdravotnom poistení s komentárom
Zdravotné poistenie - zákon s komentárom

cena v e-shope 8,50 €Kniha je druhým aktualizovaným vydaním a prináša
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 94,05 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 81,70 €MjRhNm