NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Texty zákonov / Slovenské

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe v úplnom znení s
Zákon o výstavbe s DS

cena v e-shope 5,90 €Zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a
Zákon o publikáciách s DS

cena v e-shope 4,40 €Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v úplnom
Zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a s DS

cena v e-shope 9,90 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

cena v e-shope 5,80 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
Autorský zákon

cena v e-shope 4,50 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele
Zákonník práce. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o prídavku na dieťa...

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách po novele zákonom
Zákon o cenách. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám...

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 431/2002 Z.z. o ú čtovníctvo po novele
Zákon o účtovníctve. Zákon o správnych poplatkoch. Zákon o medzinárodnej pomoci

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov

cena v e-shope 4,20 €Novelizovaný zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon o priestupkoch s DS

cena v e-shope 3,70 €Novelizovaný zákon č. 473/2005 Z.z. o súkromnej
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 4,70 €Novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce s DS

cena v e-shope 5,80 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 4,90 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní s DS

cena v e-shope 9,70 €Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe. Zákon o pozemkových spoločenstvách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch...

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí...

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok

cena v e-shope 8,00 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o daji z príjmov po
Zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Zákon o štátnej správe v školstve. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
Vyhláška o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhláška o niektorých

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok..

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po
Zákon o verejnom obstarávaní.Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokuratúre

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o starobnom

cena v e-shope 7,90 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v úplnom
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

cena v e-shope 7,70 €Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 8,80 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 8,20 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 3,70 €Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
Zákon o BOZP s DS

cena v e-shope 4,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

cena v e-shope 4,80 €Obsah Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon o nelegálnej práci

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o sociálnych

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Obchodný zákonník. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra

cena v e-shope 6,00 €NGJkM2I1M