NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Texty zákonov / Slovenské

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 8,80 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 8,20 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 3,70 €Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
Zákon o BOZP s DS

cena v e-shope 4,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

cena v e-shope 4,80 €Obsah Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon o nelegálnej práci

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o sociálnych

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Obchodný zákonník. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách stravného. Opatrenie o sumách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Autorský zákon

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
Zákon o Environmentálnom fonde. Zákon o ochrane prírody a krajiny.

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon o obecnom zriadení. Zákon o regionálnej

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení
Autorský zákon s DS

cena v e-shope 7,20 €Kniha obsahuje daňové zákony, zákon o účtovníctve,
Daňový sprievodca 2022 s komentárom

cena v e-shope 9,90 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 10,50 €Obsah: 1. Trestné právo Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestné právo 2022

cena v e-shope 9,20 €Obsah: Daňový poriadok Medzinárodná pomoc a
Daňový sprievodca

cena v e-shope 9,50 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
Obchodný zákonník s DS

cena v e-shope 7,80 €Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
Zákon o lesoch. Zákon o životnom prostredí. Zákon o posudzovaní vplyvov na

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Zákon č. 302/2019
Zákon o odpadoch. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Zákon

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č. 355/2007
Záko o lesoch. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
Zákon o štátnej správe v školstve. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej

cena v e-shope 4,20 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na

cena v e-shope 5,10 €Oznámenie č. 353/2021 Z.z. Ministerstva práce,
Oznámenie, ktorým sa ustanovuje suma minimálnych mzdových nárokov na rok 2022.

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri Zákon
Zákon o obchodnom registri. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon o

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Trestný zákon

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zákon o spotrebnej dani z

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
Zákon o dani z pridanej hodnoty. Zákon o dani z príjmov. Zákon o správe daní

cena v e-shope 5,10 €Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
Zákon o dani z príjmov. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

cena v e-shope 4,50 €Obsah Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony 2022 I. časť A

cena v e-shope 7,70 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2022 I. časť B

cena v e-shope 7,70 €Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava
Zákony 2022 II. časť A

cena v e-shope 7,70 €Obsah Občianske právo Zákon č. 40/1964 Zb.
Zákony 2022 II. časť B

cena v e-shope 7,70 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony 2022 II. časť C

cena v e-shope 7,70 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony 2022 III. časť A

cena v e-shope 7,70 €Obsah Sociálne, dôchodkové, a nemocenské poistenie
Zákony 2022 III. časť B

cena v e-shope 7,70 €YjUyMTQyM