NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Texty zákonov / Slovenské

Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
cena v predajni 7,00 €
cena v e-shope 7,00 €

Zákony II. časť A 2021

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o živnostenskom podnikaní. Zákon o sudcoch
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,70 €Obsah: Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti...
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Novelizovaný zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s DS

cena v e-shope 3,20 €Novelizovaný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
Zákon o BOZP s DS
cena v predajni 3,30 €

cena v e-shope 3,30 €Novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce s DS
cena v predajni 5,80 €

cena v e-shope 5,80 €Novelizovaný zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Novelizovaný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z
Zákon o dani z príjmov s DS
cena v predajni 8,70 €

cena v e-shope 8,70 €Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v úplnom
Zákon o prokuratúre s DS
cena v predajni 3,20 €

cena v e-shope 3,20 €Úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
Civilný sporový poriadok
cena v predajni 4,00 €

cena v e-shope 4,00 €Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky. Listina základných práv a slobôd
cena v predajni 3,50 €

cena v e-shope 3,50 €zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS
cena v predajni 5,80 €

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v
Správny súdny poriadok s DS
cena v predajni 3,90 €

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky s DS
cena v predajni 3,60 €

cena v e-shope 3,60 €Úplné znenie zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 6,30 €Obsah Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony I. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony I. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Ústava SR Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava
Zákony II. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Občianske právo Zákon č. 40/1964 Zb.
Zákony II. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony II. časť C 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony III. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah: Sociálne, dôchodkové, a nemocenské
Zákony III. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Sociálne zákony Zákon č. 461/2003 Z.z. o
Zákony III. časť C 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č.
Zákony IV. 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony V. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Školy Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákony V. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Životné prostredie Zákon č. 17/1992 Zb. o
Zákony VI. časť A 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Odpadové hospodárstvo Zákon č. 79/2015 Z.z.
Zákony VI. časť B 2021
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z
Zákon o DPH s aktualizovanou DS
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele
Trestný zákon. Trestná zodpovednosť právnických osôb...
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 272/2015 z.z. o registri právnických
Živnostenské podnikanie. Notársky poriadok. Zákon o sociálnej ekonomike...
cena v predajni 4,50 €

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti po
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o životnom minime...
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje...
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Novelizovaný zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS

cena v e-shope 6,40 €Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre Zákon č.
Zákon o prokuratúre. Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokurátoroch
cena v predajni 5,90 €

cena v e-shope 5,90 €Vyhláška č. 179/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Vyhláška o bezpečnostných opatreniach informačných technológií verejnej správy..
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o BOZP...
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 6,60 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik Zákon č.
Obchodný zákonník. Zákon o obchodnom registri...
cena v predajni 5,40 €

cena v e-shope 5,40 €Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti...
cena v predajni 5,40 €

cena v e-shope 5,40 €ZjU2NWVlO