NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Texty zákonov / Slovenské - strana 2

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS

cena v e-shope 4,90 €Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v
Zákon o súkromnej bezpečnosti s DS

cena v e-shope 5,80 €Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele
Trestný zákon. Trestný poriadok. Zákon o registri trestov. Zákon o ochrane

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zákon o sociálnom

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok)

cena v e-shope 3,30 €Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi po
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

cena v e-shope 2,40 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok a Zákon o ukončení exekučných konaní

cena v e-shope 7,20 €Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení
Zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami

cena v e-shope 10,90 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
Zákonník práce

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR Zákon č.
Ústava SR. Obchodný zákonník. Zákon o obchodnom registri...

cena v e-shope 6,60 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce - úplné znenie zákona

cena v e-shope 6,60 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,80 €Obsah: Štátna hymna SR Zákon č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky

cena v e-shope 3,50 €Obsah: 1. Životné prostredie Zákon č. 17/1992 Zb.
Zákony 2023 VI.

cena v e-shope 9,20 €Úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. Ústava
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd

cena v e-shope 8,90 €Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine po novele zákonom
Zákon o rodine. Zákon o e-Governmente. Civilný mimosporový poriadok...

cena v e-shope 5,10 €Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Zákon o pozemkových spoločenstvách...

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zákon o správe daní...

cena v e-shope 5,40 €Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe
Zákon o e-Governmente. Zákon o štátnej správe v školstve...

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po zmene
Zákonník práce. Zákon o sociálnom poistení...

cena v e-shope 7,70 €Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa Zákon
Zákon o prídavku na dieťa. Zákon o rodine. Zákon o rodičovskom príspevku...

cena v e-shope 3,00 €Úplné znenie zákona č. 162/1995 Zb. Katastrálny
Katastrálny zákon

cena v e-shope 3,30 €Obsah Vyhláška č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a
Vyhláška o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 222/2022 Z.z. o štátnej podpore nájomného
Zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Zákon o pozemkových spoločenstvách...

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení po
Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 567/2007 Z.z. o geologických prácach po
Zákon o geologických prácach (geologický zákon)

cena v e-shope 2,40 €Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe v úplnom znení s
Zákon o výstavbe s DS

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a
Zákon o publikáciách s DS

cena v e-shope 5,40 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský
Autorský zákon

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele
Zákonník práce. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o prídavku na dieťa...

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách po novele zákonom
Zákon o cenách. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám...

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 431/2002 Z.z. o ú čtovníctvo po novele
Zákon o účtovníctve. Zákon o správnych poplatkoch. Zákon o medzinárodnej pomoci

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov po novele
Zákon o dani z príjmov

cena v e-shope 4,20 €Novelizovaný zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon o priestupkoch s DS

cena v e-shope 5,30 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní s DS

cena v e-shope 10,70 €NTJiN