NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v predajni 30,88 €
cena v e-shope 10,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Texty zákonov / Slovenské - strana 3

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe. Zákon o pozemkových spoločenstvách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch...

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o daji z príjmov po
Zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Zákon o štátnej správe v školstve. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
Vyhláška o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhláška o niektorých

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok..

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po
Zákon o verejnom obstarávaní.Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokuratúre

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o starobnom

cena v e-shope 7,90 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v úplnom
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

cena v e-shope 7,90 €Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 9,30 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 9,20 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 4,70 €Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
Zákon o BOZP s DS

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

cena v e-shope 4,80 €Obsah Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon o nelegálnej práci

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o sociálnych

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách stravného. Opatrenie o sumách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Autorský zákon

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
Zákon o Environmentálnom fonde. Zákon o ochrane prírody a krajiny.

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákon o výchove a vzdelávaní. Zákon o obecnom zriadení. Zákon o regionálnej

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení
Autorský zákon s DS

cena v e-shope 8,20 €Obsah: Daňový poriadok Medzinárodná pomoc a
Daňový sprievodca

cena v e-shope 9,50 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Zákon č. 302/2019
Zákon o odpadoch. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Zákon

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č. 355/2007
Záko o lesoch. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
Zákon o štátnej správe v školstve. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej

cena v e-shope 4,20 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na

cena v e-shope 5,10 €Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri Zákon
Zákon o obchodnom registri. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon o

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Trestný zákon

cena v e-shope 3,90 €Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Zákon o spotrebnej dani z

cena v e-shope 4,80 €Novelizovaný zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Zákon o účtovníctve s DS

cena v e-shope 6,10 €Obsah: Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve Zákon
Zákon o pohrebníctve. Zákon o prokurátoroch ...

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o pobyte cudzincov...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde
Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania...

cena v e-shope 2,40 €Obsah: Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
Zákon o podpore regionálneho rozvoja. Zákon o výchove a vzdelávaní...

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
Živnostenský zákon. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zákon o štátnej správe v školstve

cena v e-shope 12,10 €ZjQwYzI3