Úvod »Texty zákonov»Slovenské » Zákony 2024 II. časť A


    

Zákony 2024 II. časť A

Poradca

img

 

Číslo produktu: POR2A2024
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2024
Počet strán: 880
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kód: 9788081622618
cena v e-shope bez DPH : 9,82 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
10,80 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Obchodné právo

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
 • Vyhláška MS SR č. 193/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
 • Zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev
 • Zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
 • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z., o cenách
 • Zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
 • Zákon č. 350/2016 Z.z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže

Živnostenský zákon

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Správne právo

 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 • Zákon č. 382/2004 z.z. o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch
 • Zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich

Autorské právo

 • Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

Občianske právo

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
 • Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskcyh pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
 • Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
 • Vyhláška č. 335/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
NTU1ZmY