Úvod »Právo životného prostredia» Nový občanský zákoník: Vlastnictví a věcná práva


    

Nový občanský zákoník: Vlastnictví a věcná práva

Petr Novotný, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová - vyd. Grada

img

 

Číslo produktu: GR1665
Výrobca: Grada
Rok vydania: 2014
Počet strán: 168
Väzba: mäkká
EAN kod: 9788024751665
cena v predajni 10,26 €
cena v e-shope bez DPH : 4,66 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
5,13 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Ve třetí části ediční řady vymezujeme pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně se věnujeme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciální pozornost věnujeme bytovému spoluvlastnictví, především právům a povinnostem vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i zcela nové úpravě správy cizího majetku.

Obsah:

Úvod


Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva


i. Věci a jejich rozdělení

 • Rozdělení věcí
 • Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
 • Věci nemovité a movité
 • Věci zastupitelné
 • Zuživatelná věc
 • Hromadná věc
 • Obchodní závod, rodinný závod
 • Pobočka a odštěpný závod
 • Obchodní tajemství
 • Součást věci
 • Příslušenství
 • Cenné papíry
 • Zastupitelné cenné papíry
 • Forma cenného papíru
 • Emise cenného papíru
 • Vydání cenného papíru
 • Stejnopisy
 • Kupón a talón
 • Hromadná listina
 • Zaknihované cenné papíry
 • Evidence zaknihovaných cenných papírů
 • Přeměna zaknihovaných a listinných papírů

ii. Věcná práva

 • Veřejný seznam
 • Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
 • Nesoulad zapsaného a skutečného stavu

 

Kapitola 2 Držba


i. Co je to držba

 • Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“

ii. Kdo může být držitelem
iii. Co lze držet
iv. Okamžik a způsob nabytí držby
v. Aspekty držby

 • Řádná držba
 • Poctivá a nepoctivá držba
 • Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
 • (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
 • Pravá držba
 • Ochrana pravé, poctivé a řádné držby

vi. Ochrana držby

 • Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
 • Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby

 

vii. Zánik držby


Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví


i. Co lze vlastnit

ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka

 • Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům

iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby

 • Reivindikační žaloba
 • Co lze žalobou požadovat
 • Rozhodnutí soudu
 • Negatorní žaloba
 • Formulace nároku v žalobě
 • Rozhodnutí soudu
 • Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba

iv. Přírůstky

 • Přírůstky movité věci
 • Umělé přírůstky
 • Zpracování
 • Smísení
 • Stavba
 • Přestavek

v. Vydržení

 • Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
 • Mimořádné vydržení

vi. Nabytí vlastnického práva převodem

 • Převod vlastnictví k movité věci
 • Nabytí nemovitých věcí

 

vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)


Kapitola 4 Omezení vlastnického práva


i. Ochrana sousedských práv
ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
iv. Stromy u společné hranice pozemků
v. Opora pozemků
vi. Voda, sníh a led
vii. Stavba na sousedním pozemku
viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva


Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady


i. Nezbytná cesta
ii. Rozhrada


Kapitola 6 Přivlastnění


Kapitola 7 Nález


i. Panství nad věcí
ii. Povinnost nálezce
iii. Postup při nálezu
iv. Správa nalezené věci
v. Věci skryté


Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci


i. Pojem spoluvlastnictví
ii. Ochrana spoluvlastnictví
iii. Vznik spoluvlastnictví
iv. Spoluvlastnický podíl
v. Správa společné věci
vi. Správce společné věci
vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví
x. Přídatné spoluvlastnictví
xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví


Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví


i. Vznik jednotky

 • Prohlášení
 • Výstavba domu s jednotkami

ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky
iii. Převod jednotky
iv. Správa domu a pozemku

 • Správce
 • Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
 • Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
 • Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
 • Zrušení společenství vlastníků

 

v. Zrušení bytového spoluvlastnictví
vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ


Kapitola 10 Právo stavby


i. Pojem práva stavby
ii. Doba trvání práva stavby
iii. Vznik a zánik práva stavby


Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena


i. Služebnosti
ii. Pozemkové služebnosti

 • Služebnost inženýrské sítě
 • Opora cizí stavby
 • Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
 • Právo na vodu
 • Služebnost rozlivu
 • Služebnost stezky, průhonu a cesty
 • Právo pastvy

 

iii. Užívací právo
iv. Požívací právo
v. Služebnost bytu
vi. Zánik služebností
vii. Reálná břemena


Kapitola 12 Zástavní právo


i. Vznik zástavního práva

 • Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
 • Způsobilý předmět zástavního práva
 • Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
 • Zástavní smlouva
 • Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
 • Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
 • Zákonné zástavní právo

ii. Druhy zástav

 • Movitá věc
 • Nemovitá věc
 • Věc hromadná
 • Podíl v korporaci
 • Cenný papír
 • Pohledávka

 

iii. Rozsah zástavního práva
iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva
v. Výkon zástavního práva
vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
vii. Zánik zástavního práva


Kapitola 13 Zadržovací právo


Kapitola 14 Správa cizího majetku


i. Prostá a plná správa cizího majetku
ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
iv. Inventář, jistota a pojištění
v. Společná správa
vi. Obezřetné investice
vii. Skončení správy
viii. Svěřenský fond

 • Založení svěřenského fondu
 • Svěřenský správce
 • Obmyšlený
MzhkO