Úvod »Právna veda» Fenomén judikatury v právu


    

Fenomén judikatury v právu

zostavil Ondrej Hamuľák - vyd. Leges

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: LG2295
Výrobca: Leges
Rok vydania: 2010
Počet strán: 457
Väzba: mäkká
EAN kód: 9788087212295
cena v predajni 16,68 €
cena v e-shope bez DPH : 14,41 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
15,85 €

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov z 3.ročníku konferencie Olomoucké debaty mladých právníků konanej v roku 2009 v Olomouci.

Obsah:

Judikatura a vzdělávání právníků (povaha judikatury, její význam a specifika; historická a zahraniční judikatura a jejich význam pro interpretaci a aplikaci soudobého práva)

 • D. Krošlák: Význam judikatúry v právnickom vzdelávaní na príklade Nemecka
 • L. Hanuš: K míře závaznosti soudní judikatury
 • P. Mlsna: Vázanost soudce právem a zákonem - ústavněprávní pohled
 • J. Vačok: Mali by cestu v práve určovať súdne rozhodnutia?
 • P. Sprinz: Normativní povaha soudních rozhodnutí, její význam a další vybrané aspekty
 • B. Cepek: Právna záväznosť judikatúry v kontinentálnom právnom systéme
 • M. Pipa: Judikatúra a stanoviská Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • P. Čechák: Spravedlivý proces jako podmínka autority rozhodnutí
 • K. Šangalová: Komparatívna metóda a judikatúra
 • E. Burda: Využiteľnosť zahraničných judikátov a starších judikátov pri výklade nových právnych predpisov
 • K. Lenhartová: Význam a využitie rímskoprávnej vedy v súčasnej judikatúre Slovenskej a Českej republiky od roku 1993 po súčasnosť
 • M. Tomoszek: Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR
 • M. Lapčáková: Materiálne jadro základného zákona Spolkovej republiky Nemecko z pohľadu Spolkového ústavného súdu
 • M. Tomoszek: Muže Ústavní soud rozhodovat o ústavnosti ústavního zákona?
 • O. Hamuľák: Rozhodnutí ústavního soudu jako pramen práva v materiálním slova smyslu na příkladu rozhodnutí Trybunalu konstytucyjnego o eurozatykači
 • K. Bubelová: Ovlivňuje slovenská judikatura judikaturu českou? - nad jednou slovenskou kauzou, která se dosud v ČR nevyskytla
 • M. Frýdek: Praetorský edikt jako předchudce ustálené rozhodovací praxe soudu
 • M. Laclavíková: Uplatnenie kuriálnej decízie v postavení prameňa (súkromného) práva platného na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi v rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu Československej republiky
 • I. Šošková: Problémy v rozvodovej praxi súdov po prijatí zákona o rodinnom práve č. 265/1949 Sb.
 • P. Capandová: Význam judikatúry pre interpretáciu občianskeho zákonníka z roku 1950
 • M. Matiaško: Vplyv judikatúry Najvyššieho súdu USA na systém súdnictva vo veciach mládeže
 • J. Kněžínek: Judikatura a výklad mezinárodních smluv

Judikatura evropských soudu a evropské otázky v judikatuře národních soudu (vybrané otázky v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, interakce mezi evropským a vnitrostátnim právem z pohledu Judikatury)

 • K. Príkazská: Vplyv judikatúry Európskeho súdneho dvora na aplikáciu komunitárneho práva v členských štátoch EÚ
 • J. Hamuľák: Ústavný systém Slovenskej republiky a jeho miesto v právnom prostredí Európskej únie
 • J. Čorba: Vplyv judikatúry európskych orgánov na právne pomery v oblasti športu
 • K. Vavreková: Vplyv judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na uznávanie a výkon rozsudkov členských štátov
 • M. Dolobáč: Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie vo svetle rozsudku ESD "Lisa Jacqueline Grant"
 • D. Ježová: Význam konania o predbežnej otázke pred ESD pre právo Slovenskej republiky a jeho vplyv na tvorbu súdnych rozhodnutí súdov Slovenskej republiky
 • P. Lysina: Konanie podľa článku 226 Zmluvy o založení ES
 • K. Margeta, A. Mésárošová: Vzťah judikaúry ESD a Charty základných práv EÚ - Charta ako prameň práva ES/EÚ pod vplyvom judikatúry ESD?
 • L. Madleňáková: Doktrína "margin of apprecation" vo svetle rozhodovania sťažností na porušenie článku 9 resp. 15 Európskeho dohovoru Európskym súdom pre ľudské práva
 • A. Martvoň: Význam a vplyv judikatúry na historické formovanie európskeho správneho súdnictva
 • A. Nádaždyová: Vplyv judikatúry na vymedzenie relevantného trhu pri uplatňovaní pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže
 • L. Haluzková: Význam judikatúry Evropského soudního dvora na harmonizaci daní v evropské unii

Odvětvová judikatura (správní právo, pracovní právo, obchodní právo, občanské právo, trestní právo, civilní proces)

 • M. Auxtová: Dotváranie postavenia obcí judikaturou
 • Ľ. Cehlárová: Judikatúra so zameraním na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti ako významnej súčasti správneho práva hmotného
 • V. Bokol: Riešenie zodpovednosti za porušenie pracovnej a služobnej disciplíny zamestnancami štátnej správy a využitie pracovnoprávnej judikatúry
 • P. Demek: Metamorfózy pracovného práva v judikatúre Slovenskej republiky
 • M. Janák: Duvody absence české judikatury na poli právní regulace spamu
 • L. Chochúlová: Niektoré výkladové problémy náhrady škody v obchodnom práve - z aspektu práva SR a ČR
 • M. Durkošová: Vymedzenie škody v judikatúre Slovenskej republiky
 • K. Červená, M. Matiaško: Problémy odškodňování za nezákonné zásahy státu do lidských práv
 • A. Mátejová: Zásadné rozhodnutia vzťahujúce sa k problematike medzinárodných únosov detí
 • O. Šmíd: Problematické aspekty řízení dle hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže ve světle judikatury
 • R. Smatana: Prípustnosť rekognície ako dôkazného prostriedku v konaní pred súdom, ak bola vykonaná pred vznesením obvinenia
 • E. Žatecká: Vybrané trestné činy proti životu ve svétle nového trestního zákoníku a z pohledu judikatury
 • T. Špírková: Problematika daňových úniku z pohledu trestního práva a praxe
 • A. Kotrecová: Nad jedným rozhodnutím Ústavného súdu alebo k odôvoňovaniu uznesení o nariadení predbežného opatrenia
 • J. Křiváčková: Význam judikatury při ustanovování opatrovníka účastníku civilního soudního řízení dle § 29 o.s.ř
 • I. Kovářová Kochová: Několik otázek nad koncentrací civilního soudního řízení dle ust. § 118b odst. 1 věta druhá o.s.ř (jak vykládat ust. § 118b odst. 1 véta druhá o.s.ř s ohledem na stávající rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR
 • T. Tintěra: Náležitosti a účinky uznání dluhu v soudní judikatuře
 • D. Treščáková: K otázke zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti
 • M. Rozsypalová: Limity dobré víry v praxi
  OTU0Z