Úvod »Texty zákonov»Slovenské » Zákony 2024 V.


    

Zákony 2024 V.

Poradca

img

 

Číslo produktu: POR52024
Výrobca: Poradca
Rok vydania: 2024
Počet strán: 880
Väzba: brožovaná
Jazyk: slovenský
EAN kód: 9788081622755
cena v e-shope bez DPH : 9,82 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
10,80 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah

Rozpočtové pravidlá

 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Štátna a verejná služba

 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o domeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe
 • Nariadenie vlády SR č. 295/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
 • Vyhláška č. 132/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných státnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
 • Zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Školy

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • Vyhláška č. 541/2021 Z.z. o materskej škole
 • Vyhláška č. 223/2022 z.z. o základnej škole
 • Vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole
 • Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stedných škôl a školských zariadení

Obce

 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon SNR č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
 • Zákon č. 254/1998 Zb. o verejných prácach
 • Vyhláška č. 83/2008 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 256/1998 Zb. o verejných prácach
 • Zákon SNR č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii
 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • Zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
 • Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
 • Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci
 • Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
MmM3Nj